اړوند سایتونه نوم لړ

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y Z

1

af

Afghanistan Government Websites

  • د زراعت انکشافي صندوق
    دزراعت انکشافي صندوق یا (ADF) یو خپلواکه دولتی مالی اداره ده چې اساسی موخه یی د کرني سکتور ته د پورونو برابرول دی. د زراعت انکشافي صندوق ځانګړی پیریدونکې واړه تجارت پیشه کروندګر او همدارنګه هغه کرنیز شرکتونه چې زراعتی توکې ویشی، لوړ کیفیته فصلونه تولیدوی

Government Organizations

  • CARD-F
    Comprehensive Agriculture and Rural Development – Facility (CARD-F)

International partner

Line Ministries

Ministries of the Islamic Republic of Afghanistan