دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
بست رتبه ۷---------- ټراکټور چلوونکی
کرنې، اوبولګولو او مالدرائ وزارت په پام کې لري، چې د ترویج لوی ریاست د ټراکټور چلوونکي ۷م بست د آزادې سیالی د پروسې د بشپړیدو له لارې اعلان ته وسپاري نو په دې اساس پر شرایطو برابر ټولو هغه نارینه او ښخينه کسانو ته چې افغاني تابعیت ولري خبر ورکول...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
بست رتبه ۸ ----------- ساتونکی یا محافظ ( ۲ بست )
کرنې، اوبولګولو او مالدرائ وزارت په پام کې لري، چې د طبیعي سرچینو عمومي ریاست د محافظ ۸ بست د آزادې سیالی د پروسې د بشپړیدو له لارې اعلان ته وسپاري نو په دې اسااس پر شرایطو برابر ټولو هغه نارینه او ښخينه چې افغاني تابعیت ولري خبر ورکول کیږي ،...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
بست رتبه ۷----------- جنسی متعمد ( ۳ بست )
کرنې، اوبولګولو او مالدرائ وزارت په پام کې لري، چې د طبیعي سرچینو عمومي ریاست د جنسی متعمد ۷ بست د آزادې سیالی د پروسې د بشپړیدو له لارې اعلان ته وسپاري نو په دې اساس پر شرایطو برابر ټولو هغه نارینه او ښخينه چې افغاني تابعیت ولري خبر ورکول...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
Female Poultry Extension Agent
VA Number: CARD-F-KBL-09-18 Position: Female Poultry Extension Agent Organization: CARD-F DutyStation: Kabul Duration: Open Ended No of...
Mar 26, 2018 Mar 30, 2018
Regional Livestock Extension Officer-Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00233
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00233 Post Title: Regional Livestock Extension Officer Organization: NHLP/MAIL/WB Location: ...
Nov 29, 2015 Dec 12, 2015
Horticulture Extension Worker-Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00232
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00232 Post Title: Horticulture Extension Worker Organization: NHLP/MAIL/WB Location: Samangan (Aibak) Duration: One Year No. of Post: 1 Sex: ...
Nov 25, 2015 Dec 08, 2015
Female Horticulture Extension Worker- Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00231
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00231 Post Title: Female Horticulture Extension Worker Organization: NHLP/MAIL/WB Location: Kabul (Qarabagh) and Balkh (Markaz) Duration: One...
Nov 25, 2015 Dec 08, 2015
Driver - Strengthening the Resilience of Rural Livelihood Options for Afghan Communities
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock (MAIL) Strengthening the resilience of rural livelihood options for Afghan Communities to manage climate change-induced disaster...
Nov 24, 2015 Nov 30, 2015
Greenhouse Specialist-CARD-F/AFG/KST/55/15
VA Number: CARD-F/AFG/KST/55/15 Position: Greenhouse Specialist Organization: CARD-F Duty Station: ...
Nov 15, 2015 Nov 29, 2015
Store Keeper-MAIL/OFWMP/CN/195
Vacancy No: MAIL/OFWMP/CN/195 Post Title: Store...
Nov 14, 2015 Nov 21, 2015
پاڼه 1 از 89