داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری لنگرخانه خورد واقع قریه لنگر خانه خورد ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری لنگرخانه خورد واقع قریه لنگر خانه خورد ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ...
Oct 15, 2018 Oct 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری اور تارق واقع قریه ممیزک ولسوالی زنده ولایت هرات
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری اور تارق واقع قریه ممیزک ولسوالی زنده ولایت هرات را با شرکت محترم...
Oct 15, 2018 Oct 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری تخته پل واقع قریه تخته پل ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری تخته پل واقع قریه تخته پل ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ را با شرکت...
Oct 15, 2018 Oct 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری ارشتی واقع قریه شوکیالی ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری ارشتی واقع قریه شوکیالی ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار را با شرکت...
Oct 15, 2018 Oct 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری پشت آب مش واقع قریه پایان ماله ولسوالی کروخ ولایت هرات
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری پشت آب مش واقع قریه پایان ماله ولسوالی کروخ ولایت هرات را با شرکت...
Oct 14, 2018 Oct 21, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری دوران خیل واقع قریه دوران خیل ولسوالی خاک جبار ولایت کابل
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری دوران خیل واقع قریه دوران خیل ولسوالی خاک جبار ولایت کابل را با...
Oct 14, 2018 Oct 21, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری چلستان واقع قریه چلستان ولسوالی کروخ ولایت هرات
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری چلستان واقع قریه چلستان ولسوالی کروخ ولایت هرات را با شرکت محترم...
Oct 14, 2018 Oct 21, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری قلعه ریگ واقع قریه قلعه ریگ ولسوالی زنده جان ولایت هرات
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری قلعه ریگ واقع قریه قلعه ریگ ولسوالی زنده جان ولایت هرات را با شرکت...
Oct 14, 2018 Oct 21, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری بابه کهنه حسین خیل واقع قریه قولتیمور ولسوالی دهدادی ولایت بلخ
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری بابه کهنه حسین خیل واقع قریه قولتیمور ولسوالی دهدادی ولایت بلخ را...
Oct 14, 2018 Oct 21, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری نو جوی واقع قریه چهل گزی ولسوالی دهدادی ولایت بلخ
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری نو جوی واقع قریه چهل گزی ولسوالی دهدادی ولایت بلخ را با شرکت محترم...
Oct 14, 2018 Oct 21, 2018
صفحه 9 از 171