داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، بررسی مالی پروژه توسعه زراعت (SNaPP2) طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه توسعه زراعت SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا تصمیم اعطای قرارداد، بررسی مالی پروژه...
Apr 08, 2019 Apr 15, 2019
دعوت به داوطلبی، ، پروسه داوطلبی تدارک 49 قلم اجناس و وسایل تجهیزات لابراتوار ، ادویه و واکسین های حیوانی
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G222/98: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 49 قلم اجناس و وسایل تجهیزات لابراتوار ، ادویه و...
Apr 08, 2019 May 06, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تدارک ونصب 8 قلم اجناس معه کندن کاری
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک ونصب 8 قلم اجناس معه کندن کاری مورد ضرورت ریاست اداری ، وزارت زراعت تحت...
Apr 07, 2019 Apr 14, 2019
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۴۵۰۰۰۰۰ قطعه لیبل برای درختان مثمر
دعوت به داوطلبی روش باز ملی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۴۵۰۰۰۰۰ قطعه لیبل برای درختان مثمر، مورد ضرورت ریاست تصدیق تخم‌های بذری تحت...
Apr 07, 2019 May 05, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعمار حوض بابو واقع ولسوالی ارغستان ولایت کندهار
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار حوض بابو واقع ولسوالی...
Apr 07, 2019 Apr 14, 2019
دعوت به داوطلبی، تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی قلات، شاه جوی، شنگی و شهرصفا ولایت زابل
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-103 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30...
Apr 04, 2019 May 21, 2019
دعوت به داوطلبی، تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی نیلی، نومیش، خدیروکیتی ولایت دایکندی
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-64 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30...
Apr 04, 2019 May 27, 2019
دعوت به داوطلبی، تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی فیض آباد، ارگو، جورم و یفتل پائین ولایت بدخشان
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-63 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30...
Apr 04, 2019 May 26, 2019
دعوت به داوطلبی، تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی زرنچ، خاش رود، گانگ و چخانسور ولایت نمیروز
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-62 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30...
Apr 04, 2019 May 25, 2019
دعوت به داوطلبی، تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی ترینکوت، گیذاب، دهراود و چوره ولایت ارزگان
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-61 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30...
Apr 04, 2019 May 22, 2019
صفحه 9 از 187