داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی‌های چهار آسیاب، موسی، سروبی و ده سبز ولایت کابل
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی‌های...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های ,واما، وایگل و مرکز (پارون) ولایت نورستان
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های ,واما،...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی‌های ارگون، مرکز (شرنه)، یحی خیل و سر حوضه ولایت پکتیکا
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی‌های...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های شاه واک و دند پتان ولایت پکتیا
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های شاه واک و دند پتان...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های شیگل و سرکانو ولایت کنر
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های شیگل و سرکانو...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های گوربز و ځاځی میدان ولایت خوست
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (100 قطعی) برای 250 فامیل برای ولسوالی های گوربز و ځاځی میدان...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل برای ولایت بلخ
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل برای ولسوالی های نهرشاهی و بلخ...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل برای ولایت کندهار
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل برای ولسوالی های مرکز و ژلړی...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل برای ولایت لوگر
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل برای ولسوالی های محمد آغه و...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ‌های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل برای ولسوالی‌های خیوه و دره نور ولایت ننگرهار
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا تطبیق پروژه مرغ‌های نوع گوشتی (500 قطعی) برای 50 فامیل برای ولسوالی‌های...
Dec 29, 2018 Jan 11, 2019
صفحه 8 از 177