داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تهیه و تدارک ۸ قلم وسایل مجادلوی مختلف النوع ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک ۸ قلم وسایل مجادلوی مختلف النوع ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین...
Nov 10, 2018 Nov 16, 2018
دعوت به داوطلبی، به مقدار 150000 لیتر و تیل پطرول به مقدار 70000 لیتر مورد ضرورت وسایط نقلیه و ماشین آلات زراعتی، ریاست تهیه و تدارکات
دعوت به داوطلبی روش باز ملی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه، تدارک دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل به مقدار 150000 لیتر و تیل پطرول به مقدار 70000...
Nov 10, 2018 Nov 17, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک وانستالیشن (10) قلم اجناس وتجهیزات لابراتوار تجزیه و تحلیل خوراکه‌های حیوانی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا تدارک وانستالیشن (10) قلم اجناس وتجهیزات لابراتوار تجزیه و تحلیل...
Nov 07, 2018 Nov 13, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تدارک مقدار 32250 کیلوگرام گاز مایع مورد ضرورت دفاتر مرکزی وزارت
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک مقدار 32250 کیلوگرام گاز مایع مورد ضرورت دفاتر مرکزی وزارت تحت داوطلبی شماره...
Nov 07, 2018 Nov 13, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تدارک خدمات انترنتی برای دفاتر مرکزی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک خدمات انترنتی برای دفاتر مرکزی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری تحت داوطلبی شماره...
Nov 07, 2018 Nov 13, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تهیه و تدارک تجهیزات دفتر آمریت نباتات صنعتی و تیلی و خریداری کمپیوترهای لب‌تاپ
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تجهیزات دفتر آمریت نباتات صنعتی و تیلی و خریداری کمپیوترهای...
Nov 05, 2018 Nov 11, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه حوزه دریایی پنج آمو در نظر دارد قرارداد پروژه کار اضافی بازسازی شبکه احیاء زیر ساخت های آبیاری کانال ننگرهار کانال اصلی و ثانوی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه حوزه دریایی پنج آمو در نظر دارد قرارداد پروژه کار اضافی...
Nov 05, 2018 Nov 11, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد پروژه تدارک وتوزیع 127 فرد گاو ماده (غوناجی) نوع کنری برای 127 خانم در دو ولایت کابل و پنجشیر ضرورت ریاست خانواده
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک و توزیع 127 فرد گاو ماده(غوناجی) نوع کنری برای 127 خانم در دو...
Nov 05, 2018 Nov 11, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد باز سازی شبکه آبیاری وچه ونه واقع قریه وچه ونه ولسوالی بلخ ولایت بلخ
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد باز سازی شبکه آبیاری وچه ونه واقع قریه...
Oct 31, 2018 Nov 06, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری جنده خان واقع قریه جنده خان ولسوالی کروخ ولایت هرات
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری جنده خان واقع قریه...
Oct 31, 2018 Nov 06, 2018
صفحه 6 از 171