داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، قرارداد پروژه بازسازی لایننگ کانکریتی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه بازسازی لایننگ کانکریتی کانال شاپ...
Apr 23, 2019 Apr 30, 2019
داوطلبی تهیه و خریداری ونترپست منجمنت (Winter Pest Management)
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –HC-GO-2019-16 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری ونترپست منجمنت (Winter Pest Management) برای بخش...
Apr 23, 2019 Jun 11, 2019
تعدیل در تصمیم اعطاء قرارداد تهیه و تدارک خدمات موترهای کرایی برای دفتر مرکزی و ولایات
تعدیل در تصمیم اعطاء قرارداد Ref #: MAIL/ARTF/NHLP/NCB-4621/IOC Issue Date: 21 Apr 2019 طوریکه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تصمیم اعطاء قرارداد تهیه و تدارک خدمات موترهای کرایی برای دفتر مرکزی و ولایات را به شرکت محترم خدمات...
Apr 21, 2019 Apr 28, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، سه لات ولایت بغلان
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد: لات (۱) پروژه اعمار سربند ده ته...
Apr 20, 2019 Apr 27, 2019
داوطلبی تطبیق پروژه ۲۰ فارم تجارتی ماهی پروری و ۱ حوض تخم گذاری Hatchery در ولایت کندوز
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تطبیق پروژه ۲۰ فارم تجارتی ماهی پروری و ۱ حوض تخم گذاری...
Apr 20, 2019 Jun 08, 2019
داوطلبی تطبیق پروژه ۲۰ فارم تجارتی ماهی پروری و ۱ حوض تخم گذاری Hatchery در ولایت خوست
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-75 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تطبیق پروژه ۲۰ فارم تجارتی ماهی پروری و ۱ حوض تخم گذاری...
Apr 20, 2019 Jun 09, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی و معلوماتی ضرورت پروژه NHLP
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی و معلوماتی ضرورت پروژه NHLP این وزارت تحت کود نمبر...
Apr 17, 2019 May 02, 2019
داوطلبی تهیه و خریداری پمپ داوا پاشی و بسته لباس محافظتی برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/NCB –HC-GO-2019-12 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری پمپ داوا پاشی و بسته لباس محافظتی برای بخش...
Apr 16, 2019 May 18, 2019
داوطلبی تهیه و خریداری لوزام حفظ‌الصحه شیر برای بخش بازاریابی پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/NCB –IMST-GO-2019-56 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری لوزام حفظ‌الصحه شیر برای بخش بازاریابی...
Apr 16, 2019 May 19, 2019
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی پروژه امور اعمار دیوار احاطه و امور ترمیماتی دیوار فنسی اطراف نمایشگاه واقع بادام باغ کابل
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/266/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه امور اعمار دیوار احاطه سمت شرق دیوار میکانیزه...
Apr 15, 2019 May 08, 2019
صفحه 6 از 187