داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی پروژه بازسازی لایننگ کانکریتی کانال شاپ، واقع قریه زنگل ولسوالی نادعلی ولایت هلمند
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/215/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی لایننگ کانکریتی کانال شاپ، واقع قریه زنگل ولسوالی نادعلی ولایت...
Feb 10, 2019 Mar 09, 2019
پروسه داوطلبی پروژه پخته‌کاری کانال آخندزاده محمد عمر، واقع در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/159/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه پخته‌کاری کانال آخندزاده محمد عمر، واقع در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز...
Feb 10, 2019 Mar 04, 2019
پروسه داوطلبی پروژه اعمار دیوار محافظ‌وی شهیدان، واقع در قریه شهیدان ولسوالی قرغه‌یی ولایت لغمان
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/127/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار دیوار محافظ‌وی شهیدان، واقع در قریه شهیدان ولسوالی قرغه‌یی...
Feb 10, 2019 Mar 05, 2019
پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض بابو واقع در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/119/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض بابو واقع در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار اشتراک نموده شرطنامه...
Feb 10, 2019 Mar 06, 2019
پروسه داوطلبی پروژه ترناب و کانال جولکی واقع در مرکز ولایت سرپل
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/164/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه ترناب و کانال جولکی واقع در مرکز ولایت سرپل اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه...
Feb 10, 2019 Mar 06, 2019
پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض سپی‌سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/120/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض سپی‌سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی اشتراک نموده شرطنامه...
Feb 10, 2019 Mar 04, 2019
پروسه داوطلبی پروژه بازسازی کانال تاجوی ککرک ورغه واقع در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/156/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی کانال تاجوی ککرک ورغه واقع در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی اشتراک...
Feb 10, 2019 May 04, 2019
پروسه داوطلبی پروژه بازسازی حوض آب‌گیر و دیوار محافظوی جوی شاه قاسمی، واقع در ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/124/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی حوض آب‌گیر و دیوار محافظوی جوی شاه قاسمی، واقع در ولسوالی...
Feb 10, 2019 May 06, 2019
پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سربند و کانال خوردک تختک واقع در ولسوالی پنجاپ ولایت بامیان
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/141/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سربند و کانال خوردک تختک واقع در ولسوالی پنجاپ ولایت بامیان اشتراک...
Feb 10, 2019 Feb 04, 2019
پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سربند و تحکیم‌کاری کانال نمازگه واقع در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/135/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سربند و تحکیم‌کاری کانال نمازگه واقع در ولسوالی اشکاشم ولایت...
Feb 10, 2019 Feb 05, 2019
صفحه 5 از 177