داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی پروژه تدارک وسایل و تجهیزات وصل تعمیرات واحد های دومی محوطه بادام باغ به شبکه و انترنت
دعوت به داوطلبی روش باز ملی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک وسایل و تجهیزات وصل تعمیرات واحد های دومی محوطه بادام باغ به شبکه و انترنت تحت داوطلبی...
May 11, 2019 Jun 01, 2019
پروسه داوطلبی تهیه وخریداری لوازم باغدری از قبیل قیچی شاخه بری بزرگ، قیچی شاخه بری خورد، اره شاخه بری و زینه المونیمی
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –HC-GO-2019-11 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وخریداری لوازم باغدری از قبیل قیچی شاخه بری بزرگ، قیچی...
May 11, 2019 Jun 24, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، لات (۱) پروژه اعمارذخیره چشمه سفید و لات (۲) پروژه حوض آبیاری سیاه سنگ
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد: لات (۱) پروژه اعمارذخیره چشمه سفید ولسوالی...
May 09, 2019 May 17, 2019
داوطلبی پروژه سیستم سولری لاهور داگ ولایت کنر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/268/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم سولری لاهور داگ ولسوالی مروره ولایت...
Apr 25, 2019 May 19, 2019
داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری نرنگ داگ ولایت کنر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/213/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری نرنگ داگ ولسوالی مرکز...
Apr 25, 2019 May 18, 2019
داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری سرکانو للمه ولایت کنر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/267/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری سرکانو للمه قریه للمه...
Apr 25, 2019 May 20, 2019
داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری حصار داگ قسمت ۱ و ۲ ولایت کنر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/235/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری حصار داگ قسمت ۱ و ۲...
Apr 25, 2019 May 21, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، لات (1) پروژه بازسازی کانال چینه هولان رباط، لات(2) پروژه اعمار حوض هلال چینه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد: لات (1) پروژه بازسازی کانال چینه هولان رباط...
Apr 24, 2019 May 01, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، لات (1) پروژه اعمار سربندوکانال دوشمعه، لات (2) پروژه اعمار سربند قلعه مراد خان
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد: لات (1) پروژه اعمار سربندوکانال...
Apr 23, 2019 Apr 30, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، لات (1) پروژه اعمار سربندوکانال جمنی، لات (2) پروژه اعمار ذخیره آب جذبی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد: لات (1) پروژه اعمار سربندوکانال جمنی...
Apr 23, 2019 Apr 30, 2019
صفحه 5 از 187