داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری سابی خیل واقع قریه سابی خیل ولسوالی بگرام ولایت پروان
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN19/03072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 22, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری ذاهد آباد فیز دوم واقع قریه ذاهد آباد ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG11/04072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 23, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری هونی سیدان واقع قریه هونی سیدان مرکز ولایت لوگر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG12/05072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 20, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری حاجی احمدشاه واقع قریه قلعه نصرو ولسوالی بگرام ولایت پروان
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN16/30062018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 22, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری برملنگ واقع قریه ملنگ اولیا ولسوالی خاک جبار ولایت کابل
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL18/06032019/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مین‌ماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 20, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری قلعه بلندی رباط واقع قریه قلعه بلندی رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN18/02072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 19, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری میدان واقع قریه میدان ولسوالی بلخ ولایت بلخ
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/BLK14/20072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 15, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری جن گن واقع قریه جن گن ولسوالی غوریان ولایت هرات
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT19/24072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری جن...
May 15, 2019 Jun 15, 2019
پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری ناوه واقع قریه آخند ولسوالی کامه ولایت ننگرهار
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR26/15072018/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 13, 2019
اعمار شبکه آبیاری استانون واقع قریه استانون ولسوالی غوریان ولایت هرات
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT18/23072018/NCB پروژه انکشاف مالداری و زراعت CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری...
May 15, 2019 Jun 17, 2019
صفحه 2 از 187