داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
خدمات مشورتی: بسته انکشاف اقتصادی چهارم
- اعمار سبزخانه ها بمنظورتولید میوه جات و سبزیجات سبز خانه یی 2- ایجاد ذخیره گاه های اقلیمی جهت نگهداری محصولات زراعتی در فصل زمستان 3- بهتر ساختن شیوه تولید محصولات زراعتی و تاسیس اتحادیه های تولید کننده گان (باغداری و زنبورداری)میباشد. ...
Oct 19, 2011 Nov 28, 2011
پروژه اعمار دیوار احاطه سمت شرق محوطه آمریت واکسین سازی بادام باغ
از داوطلبان واجد شرایط تقاضا به عمل میآید که برای اخذ نمودن اسناد داوطلبی به آدرس ذیل مراجعه نماید. آدرس: کارته سخی ، وزارت زراعت آبیاری، و مالداری
Oct 16, 2011 Nov 13, 2011
تهیه چهار (4) عراده وسایط نقلیه تیز رفتار کرائی برای مدت (6) ماه: •1: تویوتا کرولا مادل 2006 و یا معادل آن (3 عراده) و 2:• سراچه مادل 1995 و یا معادل آن (1 عراده)
ادرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان
Sep 14, 2011 Oct 19, 2011
(تهیه خدمات انترنیتی (256Kbps download / 128Kbps upload) برای یک سال) روش باز دعوت به داوطلبی، (10) قلم اجناس متفرقه جهت فعال نمودن دستگاه
آدرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان
Sep 14, 2011 Oct 16, 2011
تدارک شش قلم وسایل زراعتی و یک قلم تخمیانه شامل 186 عدد آب پاش ، 186 دسته بیل ، 372 عدد داس کاله ، 186 عراده کراچی ، 186 عدد قیچی ، 558 کیلو خریطه پلاستیکی ، و 3725 کیلو تخمیانه درختان غیر مثمر
داوطلبان واجد شرایط میتوانند اسناد داوطلبی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری اخذ نمایند. آدرس: جمال مینه ،چهاراهی کارته سخی ، وزارت زراعت آبیاری و مالداری شماره تیلفون:0202500315
Sep 14, 2011 Oct 11, 2011
تدارک 29 قلم لوازم و فرنیچر باب ضروریات ریاست زراعت ولایت بامیان
داوطلبان واجد شرایط میتوانند که شرطنامه را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت اخذ نمایند. آدرس: جمال مینه ، چهاراهی کارته سخی ، وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری شماره تیلفون:0202500315
Sep 14, 2011 Oct 11, 2011
Procuring of 10 item animal Feed
Eligible & Qualified bidders may receive Bid Documents from Procurement Department of “MAIL” & for Further Details they can Refer & contact to below Info. Contact #: 0202500315 Address: Jamal Mena, In front of Kabul...
Aug 24, 2011 Sep 20, 2011
صفحه 182 از 182