داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR) وزارت زراعت آبیاری و مالدرای ، پروژه مشورتی ایجاد باغات میوجات مختلف و ایجاد آمورش برای متنقذین
از شرکت خدمات مشورتی علاقمند خواهش میگردد که برای اخذ نمودن اسناد داوطلبی به وزارت زراعت آبیاری و مالداری مراجعه نمایند. آدرس: کارته سخی ، سرک پوهنتون کابل
Nov 30, 2011 Dec 26, 2011
تدارک 34 قلم لوازم دفتر ، کمپیوتر باب و فرنیچر
داوطلبان واجد شرایط میتوانند که اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات از وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری بدست بیاورند. آدرس: جمال مینه کارته سخی، مقابل سرک پوهنتون
Nov 26, 2011 Dec 14, 2011
تدارک 11 قلم اجناس زارعتی
داوطلبان واجد شرایط میتوانند که اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری بدست بیاورند. آدرس: کارته سخی ، سرک پوهنتون کابل
Nov 20, 2011 Dec 13, 2011
تدارک هشت قلم ادویه زراعتی
داوطلبان واجد شرایط میتوانند که اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری بدست بیاورند. آدرس: کارته سخی ، سرک پوهنتون کابل
Nov 20, 2011 Dec 13, 2011
(تهیه (6) قلم اجناس در ولایت بغلان، کندز و تخاربرای اهداث جنگلات)
آدرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان
Oct 31, 2011 Nov 26, 2011
(تهیه (6) قلم اجناس در ولایت هرات، بادغیس و فاریاب برای اهداث جنگلات)
آدرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان
Oct 31, 2011 Nov 26, 2011
(تهیه (11) قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی برای مرکز وولایات)
آدرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان.
Oct 31, 2011 Nov 26, 2011
تدارک 11 قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی برای مرکز و ولایات
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندانه درخواست میگردد که به برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR) وزارت زراعت آبیاری و مالداری تشریف آورده اسناد را بدست بیاورند. آدرس: چهاراهی کارته سخی ، سرک پوهنتون
Oct 22, 2011 Nov 26, 2011
پروژه مشورتی سروی، دیزاین، و برآورد را در(6) ولسوالی (3) ولایت (هرات، بادغیس و فاریاب) آغاز مینماید
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندانه درخواست میگردد که به برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR) وزارت زراعت آبیاری و مالداری تشریف آورده اسناد را بدست بیاورند. آدرس: چهاراهی کارته سخی ، سرک پوهنتون
Oct 22, 2011 Nov 21, 2011
پروژه مشورتی سروی، دیزاین، و برآورد را در(6) ولسوالی (3) ولایت (کندز، بغلان، و تخار) آغاز مینماید
از داوطلبان واجد شرایط محترمانه خواهش میگردد که برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR) وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری تشریف آورده و اسناد را بدست بیاورند. ادرس: چهاراهی کارته سخی، سرک پوهنتون
Oct 22, 2011 Nov 21, 2011