داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و انتقال تجهیزات احداث باغات برای ولایات کنر، کندهار، هلمند، هرات، سمنگان، فاریاب، تخار و بغلان
نام پروژه (تهیه و انتقال تجهیزات احداث باغات برای ولایات کنر، کندهار، هلمند، هرات، سمنگان، فاریاب، تخار و بغلان) 1. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد ها اختصاص بدهد. 2. برنامه حمایت زراعت...
Jan 26, 2013 Jan 16, 2013
Brief for English language training
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture Irrigation & Livestock Afghanistan Agriculture Inputs Project (AAIP) Loan No./Credit No./ Grant No.: ARTF (TF099595) Assignment Title: English Language Training for...
Jan 21, 2013 Feb 04, 2013
تهیه و انتقال آب جهت آبیاری در ساحات مختلف ولایات کنر، بغلان، سمنگان، کندز، تخار، فایاب، بادغیس و هرات
نام پروژه (تهیه و انتقال آب جهت آبیاری در ساحات مختلف ولایات کنر، بغلان، سمنگان، کندز، تخار، فایاب، بادغیس و هرات) 1. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد ها اختصاص بدهد. 2. برنامه حمایت...
Jan 19, 2013 Feb 20, 2013
Risk Sharing Grant Opportunity for interested entrepreneurs’ to invest in Broiler Breeders and hatchery in Nangarhar
Advertisement for Risk Sharing Grant Opportunity for interested entrepreneurs’ to invest in Broiler Breeders and hatchery in Nangarhar MAIL/CARD-F Economic Development Package-03 The comprehensive Agriculture and Rural Development...
Jan 15, 2013 Jan 25, 2013
داوطلبی تدارک مقدار 4000 لیتر ادویه زراعتی دایفلوینزوران و6000 لیتر ادویه زراعتی دلتا مترین
ریاست تهیه تدارکات وزارت زراعت ابیاری ومالداری از تمهم داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی تدارک مقدار 4000 لیتر ادویه زراعتی دایفلوینزوران و6000 لیتر ادویه زراعتی دلتا مترین مطابق مشخصات درج شده در شرطنامه واسناد داوطلبی بالسان...
Jan 09, 2013 Feb 02, 2013
اعلان پنج باب سرد خانه
ریاست تهیه و تدا رکات وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری نظر به نیاز مبرم در کشور وتحقق فیصله شاره 1 بند هفت مورخ3/8/1391 دارالنشای شورای محترم اقتصادی جمهوری ا سلامی افغانستان در نظر دارد تا پنچ باب سرد خانه درپنج ولایت کشور ( کابل الی پانزده هزار...
Dec 24, 2012 Jan 21, 2013
Annual audit of Rural Microfinance and Livestock Support Program - RMLSP
Download the attachment for more information.
Dec 24, 2012 Jan 15, 2013
Implementing Partner for Improved Backyard Poultry Project of NHLP/MAIL for Kundoz and Takhar Provinces (North-Eastern Region)
Download attachment for more information.
Dec 23, 2012 -
Poultry Sub-Projects Implementation and Services for Kabul and Parwan Provinces
Download attachment for more information.
Dec 23, 2012 -
Implementing Partner for Improved Backyard Poultry Project of NHLP/MAIL for Laghman and Ningarhar Provinces (East Region)
Download Attachment.
Dec 23, 2012 -
صفحه 176 از 187