داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تدارک هشت قلم ادویه زراعتی
داوطلبان واجد شرایط میتوانند که اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری بدست بیاورند. آدرس: کارته سخی ، سرک پوهنتون کابل
Nov 20, 2011 Dec 13, 2011
(تهیه (6) قلم اجناس در ولایت بغلان، کندز و تخاربرای اهداث جنگلات)
آدرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان
Oct 31, 2011 Nov 26, 2011
(تهیه (6) قلم اجناس در ولایت هرات، بادغیس و فاریاب برای اهداث جنگلات)
آدرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان
Oct 31, 2011 Nov 26, 2011
(تهیه (11) قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی برای مرکز وولایات)
آدرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان.
Oct 31, 2011 Nov 26, 2011
تدارک 11 قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی برای مرکز و ولایات
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندانه درخواست میگردد که به برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR) وزارت زراعت آبیاری و مالداری تشریف آورده اسناد را بدست بیاورند. آدرس: چهاراهی کارته سخی ، سرک پوهنتون
Oct 22, 2011 Nov 26, 2011
پروژه مشورتی سروی، دیزاین، و برآورد را در(6) ولسوالی (3) ولایت (هرات، بادغیس و فاریاب) آغاز مینماید
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندانه درخواست میگردد که به برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR) وزارت زراعت آبیاری و مالداری تشریف آورده اسناد را بدست بیاورند. آدرس: چهاراهی کارته سخی ، سرک پوهنتون
Oct 22, 2011 Nov 21, 2011
پروژه مشورتی سروی، دیزاین، و برآورد را در(6) ولسوالی (3) ولایت (کندز، بغلان، و تخار) آغاز مینماید
از داوطلبان واجد شرایط محترمانه خواهش میگردد که برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR) وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری تشریف آورده و اسناد را بدست بیاورند. ادرس: چهاراهی کارته سخی، سرک پوهنتون
Oct 22, 2011 Nov 21, 2011
خدمات مشورتی: بسته انکشاف اقتصادی چهارم
- اعمار سبزخانه ها بمنظورتولید میوه جات و سبزیجات سبز خانه یی 2- ایجاد ذخیره گاه های اقلیمی جهت نگهداری محصولات زراعتی در فصل زمستان 3- بهتر ساختن شیوه تولید محصولات زراعتی و تاسیس اتحادیه های تولید کننده گان (باغداری و زنبورداری)میباشد. ...
Oct 19, 2011 Nov 28, 2011
پروژه اعمار دیوار احاطه سمت شرق محوطه آمریت واکسین سازی بادام باغ
از داوطلبان واجد شرایط تقاضا به عمل میآید که برای اخذ نمودن اسناد داوطلبی به آدرس ذیل مراجعه نماید. آدرس: کارته سخی ، وزارت زراعت آبیاری، و مالداری
Oct 16, 2011 Nov 13, 2011
تهیه چهار (4) عراده وسایط نقلیه تیز رفتار کرائی برای مدت (6) ماه: •1: تویوتا کرولا مادل 2006 و یا معادل آن (3 عراده) و 2:• سراچه مادل 1995 و یا معادل آن (1 عراده)
ادرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان
Sep 14, 2011 Oct 19, 2011