داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
IFB(ICB22)
IFB(ICB22)
Aug 21, 2013 Oct 01, 2013
اعلان داوطلبی روش باز
شرکت تجارتی برادران قربانخیل مولانا یعقوب چرخی موضوع تدارک 212قلم اجناس ضرورت ریاست میکانیزه زراعتی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری رابه قیمت مجموعی 28126957 افغانی دراثر جلسه روش تداراتی داوطلبی باز،آفر های سربسته وارزیابی مالی،فنی وتخنیکی وفیصله...
Aug 14, 2013 -
Invitation for Bids (IFB) For Procurement of Works
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids...
Aug 07, 2013 Sep 07, 2013
Invitation for Bid No: MAIL/ARTF/AAIP/NCB-3/W.1
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN MINISTRY OF AGRICULTURE, IRRIGATION &LIVESTOCK NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (NCB) BIDDING DOCUMENT FOR...
Jul 20, 2013 -
Invitation for Bids (IFB) For Procurement of Works
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids (IFB) For Procurement of Works...
Jul 17, 2013 Aug 14, 2013
Baseline Survey, Intervention Zones of NHLP (East, North East, North and West Zones
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consultant Qualification Selection) Afghanistan National Horticulture and Livestock Project (NHLP). Loan No. /Credit No. /Grant No.:TF013820 – Project ID: P143841 Assignment...
Jul 14, 2013 Jul 27, 2013
Invitation for Bids (IFB) For Procurement of Works
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids (IFB) For Procurement of Works...
Jul 09, 2013 -
کرایه گیری هشت عراده وسایط تیز رفتار برای مدت هفت ماه
1. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد اختصاص بدهد. 2. برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد از داوطلبان شایسته وواجد شرایط جهت ارائۀ آفرهای سربسته برای کرایه گیری هشت عراده وسایط تیز رفتار...
Jul 07, 2013 Jul 29, 2013
پارتیشن جدید برای برنامه مالداری و قرضه های کوچک در مناطق روستائی مورد ضرورت سال 1392
دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت زراعت، ابیاری و مالداری پارتیشن جدید برای برنامه مالداری و قرضه های کوچک در مناطق روستائی مورد ضرورت سال 1392 شماره: MAIL/IFAD/RMLSP 01072013/NCB تمویل کننده: صندق بین المللی برای...
Jul 06, 2013 Jul 31, 2013
Description of Procurement
1 Reference Number (IFB#) MAIL/OFWMP/IH001&2/HRT/299 2 Project Name On Farm Water Management...
Jul 01, 2013 -
صفحه 173 از 191