داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
نام پروژه (اعمار ساختمان ها در امتداد سیستم آبیاری درساحات ولسوالی های قلعه نو و آب کمری ولایت بادغیس )
. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد اختصاص بدهد. 2. برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد از داوطلبان شایسته وواجد شرایط جهت ارایۀ آفرهای سربسته برای اعمار ساختمان ها در امتداد سیستم...
Jun 23, 2012 Jul 17, 2012
پروژه اعمار تعمیر 4 اتاقه واحاطه دیوار یونت ترویجی ولسوالی فرزه ولایت کابل
وزارت زراعت ابیاری ومالداری درنظر دارد تا پروژه اعمار تعمیر 4 اتاقه واحاطه دیوار یونت ترویجی ولسوالی فرزه ولایت کابل را در داوطلبی قراردهد بناً از شرکت های واجد شرایط تقاضا بعمل میاید تا اسناد داوطلبی را از مدیریت ساختمان ریاست تهیه وتدارکات وزارت...
Jun 19, 2012 Jul 22, 2012
پروژه اعمار تعمیر 4 اتاقه واحاطه دیوار یونت ترویجی ولسوالی گلدره ولایت کابل
وزارت زراعت ابیاری ومالداری درنظر دارد تا پروژه اعمار تعمیر 4 اتاقه واحاطه دیوار یونت ترویجی ولسوالی گلدره ولایت کابل را در داوطلبی قراردهد بناً از شرکت های واجد شرایط تقاضا بعمل میاید تا اسناد داوطلبی را از مدیریت ساختمان ریاست تهیه وتدارکات...
Jun 19, 2012 Jul 22, 2012
تهیه یک عراده ماشین درو رشقه وعلوفه
وزارت زراعت ابیاری ومالدلری به یک عراده ماشین درو رشقه وعلوفه ضرورت دارد داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه ومشخطات را از مدیریت اجناس اتاق شماره13 منزل اول ریاست تهیه تدارکات تعمیر ریاست مالی واداری وزارت زراعت واقع جمال مینه اخذ بدارند...
Jun 19, 2012 Jul 22, 2012
پاککاری کانال اجمیر ولسوالی ده سبز
وزارت زراعت ابیاری ومالداری درنظر دارد تا پاکاری کانال اجمیر را پاک کاری نمائید علاقه مندان واجد شرایط میتوانند شرطنامه ومشخصات را از ادرس ذیل بدست بیاورند وزارت زراعت ابیاری ومالداری تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول ریاست تهیه وتدارکات...
Jun 19, 2012 Jul 21, 2012
خریداری مقدار 316700 دوز واکسین حیوانی
وزارت زراعت ابیاری ومالداری بمقدار 316700 دوز ادویه حیوانی ضرورت دارد علاقمندان واجد شرایط میتوانند شرطنامه را از مدیریت تدارکات اجناس ریاست تهیه وتدارکات دفتر شماره 13 منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری وزارت زراعت ابیاری ومالداری واقع جمال مینه...
Jun 13, 2012 Jul 14, 2012
اعمار ساختمان ها در امتداد سیستم آبیاری در ولسوالی های دهنه غوری و پلخمری ولایت
. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد اختصاص بدهد. 2. برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد از داوطلبان شایسته وواجد شرایط جهت ارایۀ آفرهای سربسته برای اعمار ساختمان ها در امتداد سیستم آبیاری...
Jun 11, 2012 Jul 10, 2012
امتداد واعمار سیستم ابیاری در ساحات رباط سنگین وانجیل ولایت هرات
از بودجه منظور شده، دعوت مینماید. 3. داوطلبی ازطریق روش داوطلبی باز داخلی طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحد المال راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان واجد شرایط طوریکه دررهنمود ها تعریف شده است خواهد بود. 4. داوطلبان واجد شرایط...
Jun 11, 2012 Jul 10, 2012
راجع به خریداری 6000 لیتر ادویه زراعتی دایفوینزوران
وزارت زراعت ابیاری ومالداری ازداوطلبان واجد شرایط تقاضا بعمل میاورد تا در پروسه تدارکاتی تهیه 6000 لیتر ادویه زراعتی دایفلوبنزوران اشتراک نمایند شرطنامه را از ادرس ذیل به دست اورده میتوانند مدیریت بخش اجناس اتاق شماره13 منزل اول معینیت مالی واداری...
May 30, 2012 Jun 30, 2012
کرایه گیری 31 عراده موتر کرائی در 10 ولایت برای 9 ماه
دو عراده موتر کرولا، یک عراده فور رنر و یا معادل آن در کابل، شماره داوطلبی (MAIL/UNDP/ASPR/S/013) یک عراده موتر کرولا، یک سراچه و یک صرف و یا معادل آن در ولایت تخار، شماره داوطلبی (MAIL/UNDP/ASPR/S/014) دو عراده موتر کرولا و یک...
May 29, 2012 Jul 02, 2012