داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
PROCUREMENT OF Rental Vehicles for Kabul, herat, Balkh, nangarhar & Pulkhumri regional offices
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN MINISTRY OF AGRICULUTRE, IRRIGATION & LIVESTOCK (MAIL) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (NCB) FOR ...
Aug 28, 2013 -
پروسه داوطلبی تدارک 11قلم اجناس شامل وسایل انجینیری آبیاری،اجناس تکنالوژی ومیزوچوکی
شماره دعوت به داوطلبی673 MAIL/NCB/ ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 11قلم اجناس شامل وسایل انجینیری آبیاری،اجناس تکنالوژی ومیزوچوکی مطابق درج مشخصات اسناد...
Aug 28, 2013 -
Notification of Contract award
Date: August, 25, 2013 Subject: Notification of Contract award IFB: MAIL/IFAD/RMLSP/NCB-01072013 Dear Sir: We are pleased to inform all of...
Aug 28, 2013 -
Procurement of Goods for Supply of Chemicals for horticulture component of nhlp
جمهوری اسلامی افغانستان Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock International COMPETITIVE BIDDING For ...
Aug 28, 2013 -
Pedal Pump, Tanks and Plastic Hose
جمهوری اسلامی افغانستان Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock National COMPETITIVE BIDDING Procurement of ...
Aug 28, 2013 -
Procurement of Pedal Pump, Tanks and Plastic Hose
جمهوری اسلامی افغانستان Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock National COMPETITIVE...
Aug 28, 2013 Sep 25, 2013
پروسه پروژه حفر دوحلقه چاه عمیق فارم جنگل دارالامان وفارم گذرگاه
شماره دعوت به داوطلبی - MAIL/372/NCB ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه پروژه حفر دوحلقه چاه عمیق فارم جنگل دارالامان وفارم گذرگاه معه تجهیزات آن اشتراک نموده و آفرهای سربسته...
Aug 25, 2013 -
پروسه داوطلبی تدارک هفت هزاروپنجصد اصله نهال ناجو مطابق درج مشخصات اسناد داوطلبی
شماره دعوت به داوطلبی733 MAIL/PD/NCB/G/ ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک هفت هزاروپنجصد اصله نهال ناجو مطابق درج مشخصات اسناد داوطلبی اشتراک نموده و آفرهای...
Aug 25, 2013 -
پروسه داوطلبی تدارک 27قلم ملحقات کمره های امنیتی بانصب ومنتاژ مطابق درج مشخصات اسناد داوطلبی
شماره دعوت به داوطلبی374 MAIL/ PD/NCB/G / ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت آبیاری ومالداری ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 27قلم ملحقات کمره های امنیتی بانصب ومنتاژ مطابق درج مشخصات اسناد داوطلبی اشتراک...
Aug 25, 2013 -
تدارک 15نوع گل های زینتی ضرورت ریاست توسعه باغداری
شرکت تجارتی نیازبیگ بازرگان موضوع تدارک 15نوع گل های زینتی ضرورت ریاست توسعه باغداری وزارت زراعت، آبیاری ومالداری رابه قیمت مجموعی 4774000 افغانی دراثر جلسه روش تداراتی داوطلبی باز،آفر های سربسته وارزیابی مالی،فنی وتخنیکی وفیصله هیات تدارکات وحکم...
Aug 24, 2013 -
صفحه 172 از 191