داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
نام پروژه (اعمار ساختمان ها در امتداد سیستم آبیاری درساحات ولسوالی های المار و پشتون کوت ولایت فاریاب )
. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد اختصاص بدهد. 2. برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد از داوطلبان شایسته وواجد شرایط جهت ارایۀ آفرهای سربسته برای اعمار ساختمان ها در امتداد سیستم آبیاری...
Jul 02, 2012 Jul 29, 2012
پاککاری کانال خواجه چاشت
وزارت زراعت ابیاری ومالداری در نظر دارد تا پاککاری کانال خواجه چاشت در معرض داوطلبی قرار بدهد علاقمندان واجد شریط شرطنامه را میتوانند از مدیریت ساختمان ریاست تهیه وتدارکات منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری وزارت زراعت واقع جمال مینه مراجعه...
Jun 29, 2012 Jul 21, 2012
تهیه100 قلم تجهیزات ریجنت لابراتوار
وزارت زراعت ابیاری ومالداری به 100 قلم تجهیزات ریجنت لابراتوار ضرورت دارد علاقمندان واجد شرایطه در خواست های خودرا بعد از نشراعلان در جریده رسمی جهت اخذ مشخصات وشرنامه در اتاق شماره 13 مدیریت اجناس منزل اول تعمیر معینیت مالی اداری وزارت زراعت...
Jun 28, 2012 Aug 01, 2012
تدارک هفت قلم اجناس کمپیوتر باب
وزارت زراعت ابیاری ومالداری درنظر دارد تا پروژه تهیه هفت قلم اجناس کمپیوتر باب را در داوطلبی قراردهد بناً از شرکت های واجد شرایط تقاضا بعمل میاید تا اسناد داوطلبی را از مدیریت اجناس ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ نمایند مجلس...
Jun 27, 2012 Aug 04, 2012
پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق و ملحقات
علاقمندان واجد شرایط میتوانند اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری اخذ نمایند. آدرس:کارته سخی، جمال مینه
Jun 23, 2012 Jul 13, 2012
تهیه چهار قلم مواد خوراکه حیوانی
علاقمندان واجد شرایط میتوانند اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری اخذ نمایند. آدرس:کارته سخی، جمال مینه
Jun 23, 2012 Jul 23, 2012
تهیه چهار قلم مواد خوراکه حیوانی
علاقمندان واجد شرایط میتوانند اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری اخذ نمایند. آدرس:کارته سخی، جمال مینه
Jun 23, 2012 Jul 24, 2012
172 پایه ماشین خشک کن زعفران و 171 سیت کیت زعفران
علاقمندان واجد شرایط میتوانند اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری اخذ نمایند. آدرس:کارته سخی، جمال مینه
Jun 23, 2012 Jul 21, 2012
پروژه ذخیره آب سرسبزی تپه های فارم قرغه
علاقمندان واجد شرایط میتوانند اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری اخذ نمایند. آدرس:کارته سخی، جمال مینه
Jun 23, 2012 Jul 12, 2012
نام پروژه (اعمار ساختمان ها در امتداد سیستم آبیاری درساحات ولسوالی های خواجه غار و ینگه قلعه ولایت تخار )
1. جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد اختصاص بدهد. 2. برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد از داوطلبان شایسته وواجد شرایط جهت ارایۀ آفرهای سربسته برای اعمار ساختمان ها در امتداد سیستم آبیاری...
Jun 23, 2012 Jul 17, 2012