داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
حفر یک حلقه چاه باملحقات ان در بادام باغ
ریاست تهیه تدارکات از تمام داوطلبان واجد شرایط تقا ضا به عمل میاورد تا از تاریخ نشر اعلان در جریده رسمی الی 21 روز کاری جهت اخذ شرطنامه ومشخصات به ادرس ذیل مراجعه نمایند ادرس منزل اول تعمیر معینیت مایل واداری راست تهیه تدارکات مدیریت ساختمان...
Aug 28, 2012 Aug 29, 2012
تهیه وخریداری دو عراده موتر کرولا2012
برنامه ادغام مجدد به دو عراده موتر کرولا وهایلکس ویا معادل ان ضرورت دارد داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه ومشخصات را الی 21 روز بعد از نشر اعلان در جریده رسمی اخذ بدارند تاریخ داوطلبی در شرطنامه ذکر گردیده است ادرس بخش تهیه تدارکات برنامه...
Aug 28, 2012 Sep 16, 2012
خریداری سه عراده موتر کرولا 2012
وزارت زراعت وابیاری ومالداری به سه عراده موتر کرولا 2012 طبق مشخصات ضرورت دارد داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه ومشخصات را الی تاریخ 5/7/1391 اخذ بدارند وخود شان21 روز بعد از نشر اعلان در جریده رسمی ساعت ده بجه قبل از ظهر به مدیریت اجناس...
Aug 27, 2012 Sep 26, 2012
Procurement Of Works for Improvement of Deh Tapa & Gashencha Irrigation Schemes in Gozara District of Herat Province
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids...
Aug 26, 2012 Sep 11, 2012
Procurement Of Works for Improvement of Larghan Irrigation Scheme in Aiback district of Samangan Province.
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids...
Aug 15, 2012 Sep 09, 2012
Procurement Of Works for Manufacturing and Transportation of Precast Concrete Parabolic Segment (PCPS), Panel and Lid for Deh Tapa & Gashencha Irrigation Schemes in Gozara District of Herat Province
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids...
Aug 15, 2012 Sep 09, 2012
Procurement Of Works for Manufacturing and Transporting Precast Concrete Parabolic Segment (PCPS), Panel and Lid for for Lege, Rege shad and Mula Ghulam Irrigation Schemes in Center District of Bamyan Province.
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids...
Aug 15, 2012 Sep 09, 2012
Procurement Of Works for Improvement of Lege, Rege shad and Mula Ghulam Irrigation Schemes in Center District of Bamyan Province
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids...
Aug 15, 2012 Sep 09, 2012
Procurement Of Works for Manufacturing and Transportation of Precast Concrete Parabolic Segment (PCPS), Panel and Lid for Teeru & Gandero Irrigation Schemes in Khewa District of Nangarhar Province
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids...
Aug 15, 2012 Sep 09, 2012
Procurement Of Works for Improvement of Teeru & Gandero Irrigation Schemes
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN Ministry Of Agriculture, Irrigation & Livestock On-Farm Water Management Project (OFWMP- TF 099074 AF) NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Invitation for Bids...
Aug 13, 2012 Aug 29, 2012