داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه یک پایه ماشین تجزیه، یک پایه ماشین تجزیه آرد باب و یک پایه ترازوی دیجیتل
از داوطلبان واجد شرایط تقاضا بعمل میاید که اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری اخذ نمایند. آدرس: کارته سخی جمال مینه
Jan 11, 2012 Feb 14, 2012
پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق و اعمار یکباب تعمیر دو اطاقه معه دهلیز و تشناب در فارم ترویجی بادام باغ
از تمام داوطلبان واجد خواسته میشود که برای اخذ نمودن اسناد داوطلبی به ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری مراجعه نمایند. آدرس: جمال مینه ، چهاراهی کارته سخی
Jan 11, 2012 Feb 12, 2012
تدارک هشت قلم ادویه زراعتی
داوطلبان واجد شرایط میتوانند که اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری. آدرس: کارته سخی ، پوهنتون کابل
Dec 25, 2011 Jan 17, 2012
خریداری وتهیه سه قلم جنس
داوطلبان واجد شرایطه میتوانند جهت اخذ شرطنامه به ادرس ذیل مراجع نمایند وزارت زراعت واقع سه راهی جمال مینه پروژه تقویت انکشاف سکتور های زراعت ودهات (SARD) منزل سوم تعمیر ریاست منابع بشری
Dec 14, 2011 Jan 28, 2012
برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR) وزارت زراعت آبیاری و مالدرای ، پروژه مشورتی ایجاد باغات میوجات مختلف و ایجاد آمورش برای متنقذین
از شرکت های خدماتی مشورتی خواهشمندیم برای اخذ نمودن اسناد داوطلبی به برنامه (ASPR) وزارت زراعت آبیاری و مالدااری مراجعه نمایند. آدرس: کارته سخی جمال مینه، سرک پوهنتون کابل
Nov 30, 2011 Dec 26, 2011
برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR) وزارت زراعت آبیاری و مالدرای ، پروژه مشورتی ایجاد باغات میوجات مختلف و ایجاد آمورش برای متنقذین
از شرکت خدمات مشورتی علاقمند خواهش میگردد که برای اخذ نمودن اسناد داوطلبی به وزارت زراعت آبیاری و مالداری مراجعه نمایند. آدرس: کارته سخی ، سرک پوهنتون کابل
Nov 30, 2011 Dec 26, 2011
تدارک 34 قلم لوازم دفتر ، کمپیوتر باب و فرنیچر
داوطلبان واجد شرایط میتوانند که اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات از وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری بدست بیاورند. آدرس: جمال مینه کارته سخی، مقابل سرک پوهنتون
Nov 26, 2011 Dec 14, 2011
تدارک 11 قلم اجناس زارعتی
داوطلبان واجد شرایط میتوانند که اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری بدست بیاورند. آدرس: کارته سخی ، سرک پوهنتون کابل
Nov 20, 2011 Dec 13, 2011
تدارک هشت قلم ادویه زراعتی
داوطلبان واجد شرایط میتوانند که اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری بدست بیاورند. آدرس: کارته سخی ، سرک پوهنتون کابل
Nov 20, 2011 Dec 13, 2011
(تهیه (6) قلم اجناس در ولایت بغلان، کندز و تخاربرای اهداث جنگلات)
آدرس های مندرجه فوق: بخش تهیه و تدارکات برنامه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد (ASPR)منزل دو تعمیر برنامه ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه کابل افغانستان
Oct 31, 2011 Nov 26, 2011