داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی پروژه تدارک، انتقال و نصب سیزده قلم وسایل تکنالوژی و لوازم دفتری
« دعوت به داوطلبی روش باز ملی» شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G219-98-Rebid: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک، انتقال و نصب...
Apr 03, 2019 Apr 25, 2019
داوطلبی پروژه تدارک 10 قلم آفتکش‌ها معه 8 قلم وسایل مجادلوی امراض نباتی
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G77-01-02/98 : ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 10 قلم آفتکش‌ها معه 8 قلم...
Apr 02, 2019 Apr 30, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، قرارداد پروژه اعمار شبکه آبیاری قلعه مسلم ولایت کابل
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار شبکه آبیاری قلعه مسلم ولایت...
Apr 01, 2019 Apr 07, 2019
داوطلبی تدارک 4 قلم خوراکه حیوانات تجربوی و 11 قلم خوراکه و ادویه‌جات ماهی در دو لات
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G183/01,02/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 4 قلم خوراکه حیوانات تجربوی و 11 قلم...
Apr 01, 2019 Apr 23, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، تهیه و خریداری تخم‌های بذری
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه انکشاف مالداری و زراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد تهیه و خریداری...
Mar 31, 2019 Apr 07, 2019
داوطلبی تدارک هشت قلم اجناس مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G-91/98 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید٬ تا در پروسه داوطلبی تدارک هشت قلم اجناس مورد ضرورت ریاست تکنالوژی...
Mar 31, 2019 Apr 11, 2019
داوطلبی تدارک 989 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف‌النوع
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G168/98 : ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 989 قلم پرزه جات وسایط نقلیه...
Mar 31, 2019 Apr 21, 2019
داوطلبی پروژه وسایل و لوازم برای شالی‌کاری
« دعوت به داوطلبی روش باز داخلی» شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP/01042019/NCB برنامه انکشاف مالداری و زراعت، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه وسایل و...
Mar 30, 2019 Apr 20, 2019
پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 40 قلم اجناس تجهیز سرور روم مرکزی، پاور روم و توسعه شبکه به انتی ویروس
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G90/98: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 40 قلم اجناس تجهیز سرور روم...
Mar 30, 2019 Apr 21, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه انتقال آفتکشها، وسایل و سامان آلات مختلف‌النوع امراض و آفات نباتی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه انتقال آفتکشها، وسایل و سامان آلات مختلف‌النوع امراض و آفات نباتی...
Mar 30, 2019 Apr 06, 2019
صفحه 10 از 187