داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار شبکه آبیاری باباجی واقع قریه قلعه شاهی ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار شبکه آبیاری باباجی واقع قریه قلعه شاهی ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار را با...
Oct 14, 2018 Oct 21, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار گرین هاوس ها، یک باب اطاق جنراتور شیلتر، یک باب اطاق چاه آب، چاه آب، پمپ و سولر سیستم، ترمیم اطاق محافظ، ذخیره ارتفاعی آب، جغل اندازی سرک گرین هاوس ها واقع بادام باغ در ولایت کابل
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار گرین هاوس ها، یک باب اطاق جنراتور شیلتر، یک باب اطاق چاه آب، چاه آب، پمپ و...
Oct 14, 2018 Oct 28, 2018
داوطلبی ترمیمات تعمیر و طویله های کمپوند نسلگیری واقع فارم مالداری بینی حصار کابل
« دعوت به داوطلبی روش باز داخلی» شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/545 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ترمیمات تعمیر و طویله های کمپوند نسلگیری...
Oct 13, 2018 Nov 03, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد احیایی مجدد 24 باب گرین هاوس ها( در هر ولسوالی 3 باب گرین هاوس) در ولسوالی های شکر دره، قرباغ، میربچه کوت، فرزه، ده سبز، گلدره، وکلکان ولایت کابل
بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد احیایی مجدد 24 باب گرین هاوس ها( در هر ولسوالی 3 باب گرین هاوس) در ولسوالی های شکر...
Oct 09, 2018 Oct 16, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد رنگمالی وامور ترمیم کاری تعمیرریاست تصدیق دهی تخم های بذری و تعمیر لابراتوار ها واقع بادام باغ کابل
بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد رنگمالی وامور ترمیم کاری تعمیرریاست تصدیق دهی تخم های بذری و تعمیر لابراتوار ها واقع...
Oct 09, 2018 Oct 16, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد طبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های مرکز، شیب کوه، انار باغ و بالابلوک ولایت فراه
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلا عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های مرکز، شیب کوه، انار باغ و بالابلوک ولایت فراه ضرورت...
Oct 09, 2018 Oct 23, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های مقر، قلعه نو، آب کمری و بالامرغاب ولایت بادغیس
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلا عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های مقر، قلعه نو، آب کمری و بالامرغاب ولایت بادغیس...
Oct 09, 2018 Oct 23, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد پروژه تدارک 10 قلم وسایل ای تی و فرنیچرباب مورد ضرورت دفتر روابط عامه
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد پروژه تدارک 10 قلم وسایل ای تی و فرنیچرباب مورد ضرورت دفتر روابط عامه این وزارت تحت کود نمبر MAIL/PD/NCB/G538/01-02/97 را به...
Oct 08, 2018 Oct 15, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه احیای مجدد شبکه آبیاری حفیظ بچه واقع قریه حفیظ بچه ولسوالی نهرین ولایت بغلان
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه احیای مجدد شبکه آبیاری حفیظ بچه واقع قریه حفیظ بچه ولسوالی نهرین ولایت بغلان را...
Oct 08, 2018 Oct 22, 2018
داوطلبی پروژه تدارک خدمات انترنتی به ریاست های زراعت، مالداری و آبیاری 34 ولایت کشور
دعوت به داوطلبی روش باز ملی شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/NCS-01,02/97 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک خدمات انترنتی به ریاست های زراعت،...
Oct 07, 2018 Oct 30, 2018
صفحه 10 از 171