داوطلبی کرایه گیری 11 عراده وسایط کرایی مورد ضرورت پروژه برای ولایات هرات، بلخ، بغلان، ننگرها، پروان و کابل

تاریخ نشر: Jun 12, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 03, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/SNaPP2/07042019/NCB

پروژه  توسعه زراعت  SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری 11 عراده وسایط کرایی مورد ضرورت پروژه برای  ولایات  هرات، بلخ، بغلان، ننگرها، پروان و کابل مطابق به شرایط ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری(www.mail.gov.af  (و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی  طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات پروژه انکشاف مالداری و زراعت، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (150,000.00) یک صدو پنجاه هزار افغانی  می‌باشد.