داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تدارک، انتقال ونصب 13 قلم وسایل تکنالوژی ولوازم دفتری پروژه زراعت
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک، انتقال ونصب 13 قلم وسایل تکنالوژی ولوازم دفتری پروژه زراعت در مناطق خشک...
Jun 18, 2019 Jun 25, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد، تدارک 8 قلم خوراکه حیوانی و نایتروجن مایع ضرورت ریاست خدمات مالداری وصحت حیوانی
اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه ( تدارک 8 قلم خوراکه حیوانی و نایتروجن مایع ضرورت ریاست خدمات مالداری وصحت...
Jun 18, 2019 Jun 25, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تدارک وسایل وتجهیزات لابراتوار تشخیص امراض آفات نباتی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا پروژه (تدارک وسایل وتجهیزات لابراتوار تشخیص امراض آفات نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه...
Jun 18, 2019 Jun 25, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد, پروژه امور اعمار دیوار میکانیزه زراعتی به طول 160 متر وامور ترمیماتی دیوار فنسی اطراف نمایشگاه واقع بادام باغ
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه امور اعمار دیوار میکانیزه زراعتی به...
Jun 15, 2019 Jun 22, 2019
خریداری و انتقالات مقدار 15،000 متریک تن گندم بذری برای 34 ولایت
فورم شماره: P_01 اعلان تدارکات عنوان پروژه: خریداری و انتقالات مقدار 15،000 متریک تن گندم بذری برای 34 ولایت اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
Jun 15, 2019 Jul 06, 2019
اعلان تمدیدی داوطلبی پروژه ایجاد غرفه‌های جدید و ترمیم غرفه‌های قبلی نمایشگاه دایروی، بادام باغ کابل
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی اعلان تمدیدی قبلآ درشماره (۱۷۳۷) مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۸روزنامه اطلاعات روز اعلان داوطلبی پروژه ایجاد غرفه‌های جدید و ترمیم غرفه‌های قبلی نمایشگاه دایروی، بادام باغ کابل با کود نمبر MAIL/PD/NCB/W/274/98...
Jun 15, 2019 Jun 22, 2019
بسته ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺎﻟﺪاری، اﯾﺠﺎد ﻓﺎرم‌ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ 10000 ﻗﻄﻌﮫ‌ای مرغ‌های ﮔﻮﺷﺘﯽ در وﻻﯾﺎت
ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻏﺪاری و ﻣﺎﻟﺪاری NHLP) ( وزارت زراﻋﺖ، آﺑﯿﺎری و ﻣﺎﻟﺪاری MAIL رھﻨﻤﻮد ﺑﺮای ﺑﺴﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺎﻟﺪاری اﯾﺠﺎد ﻓﺎرم ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ 10000 ﻗﻄﻌﮫ ای ﻣﺮﻏﮭﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در وﻻﯾﺎت ﻧﻨﮕﺮھﺎر، ﮐﺎﺑﻞ، ﺑﻠﺦ، ﮐﻨﺪز و ھﺮات دانلود رهنمود بسته دانلود فورم...
Jun 12, 2019 Jul 11, 2019
ﺑﺴﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺎﻟﺪاری، اﯾﺠﺎد ﻓﺎرم‌ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ 5000 ﻗﻄﻌﮫ ای ﻣﺮﻏﮭﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در وﻻﯾﺎت
ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻏﺪاری و ﻣﺎﻟﺪاری NHLP) ( وزارت زراﻋﺖ، آﺑﯿﺎری و ﻣﺎﻟﺪاری MAIL رھﻨﻤﻮد ﺑﺮای ﺑﺴﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺎﻟﺪاری اﯾﺠﺎد ﻓﺎرم ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ 5000 ﻗﻄﻌﮫ ای ﻣﺮﻏﮭﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در وﻻﯾﺎت ﮐﺎﺑﻞ، ﻟﻮﮔﺮ، ﭘﺮوان، ﻧﻨﮕﺮھﺎر، ﮐﻨﺮ، ﻟﻐﻤﺎن، ﮐﻨﺪز، ﺑﻐﻼن، ﺗﺨﺎر، ﮐﻨﺪھﺎر، ھﻠﻤﻨﺪ،...
Jun 12, 2019 Jul 11, 2019
داوطلبی کرایه گیری 11 عراده وسایط کرایی مورد ضرورت پروژه برای ولایات هرات، بلخ، بغلان، ننگرها، پروان و کابل
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/SNaPP2/07042019/NCB پروژه توسعه زراعت SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری 11 عراده وسایط کرایی...
Jun 12, 2019 Jul 03, 2019
داوطلبی کرایه گیری 15 عراده وسایط برای ولایات ننگرهار، کابل، پروان، لوگر، هرات ، بغلان، و بلخ
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP/06042019/NCB پروژه انکشاف مالداری وزراعت CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری 15 عراده وسایط...
Jun 12, 2019 Jul 03, 2019
صفحه 1 از 191