اعمار شبکه آبیاری یخدان واقع قریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ

تاریخ نشر: May 15, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 17, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/BLK18/22072018/NCB

پروژه انکشاف مالداری و زراعت  CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری یخدان  واقع قریه یخدان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af) ( و هم‌چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری (www.mail.gov.af   (و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی  طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی 29 روز تقویمی به آمریت تدارکات پروژه انکشاف مالداری و زراعت، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  ۱۰۰،۰۰۰ یک میلیون افغانی  میباشد.