داوطلبی (طبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های چهار آسیاب، موسی، سروبی و ده سبز ولایت کابل) ضرورت پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP)

تاریخ نشر: Jun 13, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 29, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

((دعوت به داوطلبی روش باز ملی))

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2018-60

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (طبیق پروژه مرغ های نوع تخمی (30 قطعی) برای 1000 فامیل برای ولسوالی های چهار آسیاب، موسی، سروبی و ده سبز ولایت کابل) ضرورت  پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل  از ظهر به  تاریخ 07/05/1397 به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ 24/04/1397 ساعت 02:00 بعد ازظهر در آدرس یاد شده تدویر میگردد.

تضمین آفر به صورت (Bid-Securing Declaration)  مطابق شرطنامه اخذ میگردد.