اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد در سه ولسوالی کابل اعمار ساختمان مرکز بسته بندی سرد خانه صفری و تکنالوژی خشک سازی میوه جات

تاریخ نشر: Mar 19, 2017

تاريخ خاتمه: Mar 25, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

در سه ولسوالی کابل  اعمار ساختمان مرکز بسته بندی سرد خانه صفری و تکنالوژی خشک سازی میوه جات

 

IFB-R. No: MAIL/SDF/PHMP/NCB/W-1

Grant Number: SDF/Proj/Post-Harvest/ 201212/14

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، پروژه مدیریت بعد از رفع حاصل (SDF)  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قرار است که  اعمار ساختمان مرکز بسته بندی سرد خانه صفری و تکنالوژی خشک سازی میوه جات  را با شرکت ساختمانی مشتاق حمیدی، آدرس قوای مرکز صدیق مارکیت کابل، افغانستان را به قیمت مجموعی مبلغ(22,254,016.2) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن پروژه مدیریت بعد از رفع حاصل (SDF)  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کارته سخی کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.