بسته ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺎﻟﺪاری، اﯾﺠﺎد ﻓﺎرم‌ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ 10000 ﻗﻄﻌﮫ‌ای مرغ‌های ﮔﻮﺷﺘﯽ در وﻻﯾﺎت

تاریخ نشر: Jun 12, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻏﺪاری و ﻣﺎﻟﺪاری NHLP) ( وزارت زراﻋﺖ، آﺑﯿﺎری و ﻣﺎﻟﺪاری MAIL رھﻨﻤﻮد ﺑﺮای ﺑﺴﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺎﻟﺪاری
اﯾﺠﺎد ﻓﺎرم ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ 10000 ﻗﻄﻌﮫ ای ﻣﺮﻏﮭﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در وﻻﯾﺎت
ﻧﻨﮕﺮھﺎر، ﮐﺎﺑﻞ، ﺑﻠﺦ، ﮐﻨﺪز و ھﺮات

دانلود رهنمود بسته

دانلود فورم درخواستی

مکتوب اعلان