ﺑﺴﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺎﻟﺪاری، اﯾﺠﺎد ﻓﺎرم‌ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ 5000 ﻗﻄﻌﮫ ای ﻣﺮﻏﮭﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در وﻻﯾﺎت

تاریخ نشر: Jun 12, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻏﺪاری و ﻣﺎﻟﺪاری NHLP) ( وزارت زراﻋﺖ، آﺑﯿﺎری و ﻣﺎﻟﺪاری MAIL رھﻨﻤﻮد ﺑﺮای ﺑﺴﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺎﻟﺪاری
اﯾﺠﺎد ﻓﺎرم ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ 5000 ﻗﻄﻌﮫ ای ﻣﺮﻏﮭﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در وﻻﯾﺎت
ﮐﺎﺑﻞ، ﻟﻮﮔﺮ، ﭘﺮوان، ﻧﻨﮕﺮھﺎر، ﮐﻨﺮ، ﻟﻐﻤﺎن، ﮐﻨﺪز، ﺑﻐﻼن، ﺗﺨﺎر، ﮐﻨﺪھﺎر، ھﻠﻤﻨﺪ، ﺑﻠﺦ، ﺧﻮﺳﺖ و ﭘﮑﺘﯿﺎ

دانلود رهنمود

دانلود فورم درخواستی

مکتوب اعلان