داوطلبی تدارک 11 قلم خوراکه وادویه جات ماهی ضرورت آمریت ماهی پروری قرغه

تاریخ نشر: Jun 12, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 03, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G183/02/98/Rebid

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 11 قلم خوراکه وادویه جات ماهی ضرورت آمریت ماهی پروری قرغه تحت روش داوطلبی باز ملی به اساس شماره MAIL/PD/NCB/G183/02/98/Rebid)) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز چهار شنبه مورخ 12/04/1398 ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر ‌مبلغ (150,000) افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) میباشد.

آدرس جلسه آفرگشایی : اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی  www.npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، میتوانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و مجانی ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بدست آورند.

نوت: جلسه قبل از داوطلبی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهرروزشنبه مورخ  1398/04/01 در آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری ومالداری دایر می‌گردد.