اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

تاریخ نشر: Jun 10, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 17, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی را به شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان دارنده جواز نمبر (45384) به قیمت مجموعی 2,408,801.00- افغانی (دو میلیون و چهار صدو هشت هزار و هشت صدو یک افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.