اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد، لات اول پروژه تدارک 4 قلم خوراکه حیوانات تجربوی و 11 قلم خوراکه وادویه جات ماهی در دو لات

تاریخ نشر: Jun 10, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 17, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا لات اول پروژه تدارک 4 قلم خوراکه حیوانات تجربوی و 11 قلم خوراکه وادویه جات ماهی در دو لات تحت روش داوطلبی باز ملی به اساس شماره MAIL/PD/NCB/G183/01,02/98 را به شرکت خالد شجاع داودزی لمیتد  دارنده جواز نمبر (0101-9811) به قیمت مجموعی مبلغ (729,360) هفت صدوبیست نه هزاروسه صدوشصت افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام