اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه و چاپ لوازم آگاهی دهی ضرورت پروژه NHLP

تاریخ نشر: Jun 03, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 17, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه و چاپ لوازم آگاهی دهی ضرورت پروژه NHLP این وزارت تحت کود نمبر "MAIL/ARTF/NHLP/NCB/HC-LC-GO-2019-1" را به شرکت محترم مطبعه وطن دارای جواز نمبر (D-41698) به قیمت مجموعی مبلغ ۳٫۲۱۸٫۱۵۰ (سه میلیون و دو صد و هجده هزار و یک صد و پنجاه) افغانی برای لات اول و شرکت محترم مطبعه مولانا بلخی دارای جواز نمبر (D-37011) به قیمت مجموعی مبلغ ۲٫۱۰۴٫۲۰۰ (دو میلیون و یک صد و چهار هزار و دو صد) افغانی برای لات دوم اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام

 

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات