اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد، پروژه تدارک 40 قلم اجناس تجهیز سرور روم مرکزی، پاور روم و توسعه شبکه به انتی ویروس

تاریخ نشر: Jun 02, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 09, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه  تدارک 40 قلم اجناس تجهیز سرور روم مرکزی، پاور روم و توسعه شبکه به انتی ویروس مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G90/98 را به شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل دارای جواز نمبر (D-54824) به قیمت مجموعی مبلغ (6,984,000.00 ) افغاني (شش ملیون ونه صدو هشتادوچهار هزار افغاني) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.