اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعمار ترناب و کانال جولکی مرکز ولایت سرپل

تاریخ نشر: Jun 01, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار ترناب و کانال جولکی مرکز ولایت سرپل را به شرکت ساختمانی مقدس سادات دارنده جواز نمبر (D-01-323) واقع شهر نو رسته مندوی، مرکز سرپل به قیمت مجموعی 4,795,540.00- افغانی (چهار میلیون و هفتصدو نود و پنج هزار و پنجصد و چهل افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.