پروسه داوطلبی پروژه اعمار ۴ باب قوتن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان

تاریخ نشر: Jun 01, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 17, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/232-01-02-03-04/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ۴ باب قوتن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان در ولایات هرات، جوزجان، کندز و فاریاباشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی )(www.npa.gov.afبدست آورده،آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی تاریخ ۲۷جوزا۱۳۹۸ساعت ۱۰:۰۰ قبلاز ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکاتارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی

لات

مبلغ تضمین آفر (افغانی)

لات: ۱

۶۵،۰۰۰ افغانی

لات: ۲

۶۵،۰۰۰ افغانی

لات: ۳

۶۵،۰۰۰ افغانی

لات: ۳

۶۵،۰۰۰ افغانی

 

وجلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.