اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعمار یک باب برج برق برای ساحه بینی حصار ولایت کابل

تاریخ نشر: Jun 01, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار یک باب برج برق برای ساحه بینی حصار ولایت کابل را به شرکت ساختمانی و انجنیری ودان سمون دارنده جواز نمبر (D-38159) واقع خانه 15005 – محل ۱۲- قریه چهاراهی بت خاک، احمدشاه بابا مینه، مرکز ولایت کابل به قیمت مجموعی 2,339,660 افغانی (دو میلیون و سه صد و سی و نو هزار و شش صد و شصت افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام

محمدالله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات