پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۴۵۰۰۰۰۰ قطعه لیبل همراه با ۹۰۰ حلقه کارتریج آن برای درختان مثمر

تاریخ نشر: Jun 01, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 22, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۴۵۰۰۰۰۰ قطعه لیبل همراه با ۹۰۰ حلقه کارتریج آن برای درختان مثمر مورد ضرورت ریاست تصدیق دهی تخم های بذری تحت داوطلبی شمارهMAIL/PD/NCB/G-109/98/Rebid  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۱/سرطان/۱۳۹۸ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ ۴۲۰۰۰۰ افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه می‌باشد.

آدرس مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

نوت: جلسه قبل ازداوطلبی  ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل ازظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۲/جوزا/۱۳۹۸ در آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیرمشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری دایر می‌گردد.