پروسه داوطلبی تدارک دو دوز واکسین بروسلوز نوع Rev-1 وبروسلوز نوع S-19

تاریخ نشر: Jun 01, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 22, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G181/98/Rebid

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک دو دوز واکسین بروسلوز نوع Rev-1 وبروسلوز نوع S-19 ضرورت ریاست صحت حیوانی  تحت داوطلبی باز داخلی تحت شماره تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G181/98/Rebid)) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۱/۴/۱۳۹۸ ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر ‌مبلغ  ۳۰۰،۰۰۰  سه صد هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه می‌باشد.

آدرس مکان جلسه : اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی  www.npa.gov.af  داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و مجانی ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بدست آورند