پروسه داوطلبی تدارک، انتقال و توزیع 120 رأس گاو شیری غوناجی کنری برای 120 خانم

تاریخ نشر: May 28, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 20, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/G276/98

ریاست تهیه  و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک، انتقال و توزیع 120 رأس گاو شیری غوناجی کنری برای 120 خانم در ولسوالی فرزه  ولایت کابل، ولسوالی‌های نورگرام، امار و مرکز ولایت نورستان و ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر  ضرورت ریاست اقتصاد خانواده به اساس قرار داد باالمقطع تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/G276/98 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز پنج شنبه مورخ 30/03/1398 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

 تضمین آفر: مبلغ 165,000-- افغانی  بشکل(بانک گرنتی).طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) می‌باشد

  مکان جلسه: اطاق جلسات آفر گشایی، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

نوت: داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری بطور رایگان بدست آورند.

 

بااحترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات