پروسه داوطلبی تدارک کرایه گیری ماشین آلات جهت کندن کاری کانال پروژه کمال خان ولایت نیمروز

تاریخ نشر: May 28, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 19, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/ncs271/03/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک کرایه گیری ماشین آلات جهت کندن کاری کانال پروژه کمال خان ولایت نیمروز – ریاست آبیاری به اساس قرارداد باالمقطع تحت داوطلبی شماره: MAIL/PD/NCB/ncs271/03/98 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 29/03/1398 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده  و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

 تضمین آفر: مبلغ 450,000-- افغانی  بشکل(بانک گرنتی).طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) می‌باشد

مکان جلسه: اطاق جلسات آفر گشایی ، تعمیر حفظ و مراقبت عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.

نوت: داوطلبان می‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری بطور رایگان بدست آورند.

 

بااحترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات