اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، تهیه و خریداری نوع واکسین (REV-1)

تاریخ نشر: May 28, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و خریداری نوع واکسین (REV-1) برای بخش مالداری پروژه ملی باغداری و مالداری این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/NCB – LC-GO-2019-47 را به شرکت محترم پامیر اگرویت (Pamir Agrovet) به قیمت مجموعی مبلغ 10,128,013.112 (ده میلیون یک صدو بیست هشت هزارو سیزده اعشاریه یکصدو دوازده ) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات