داوطلبی تهیه و خریداری پمپ داوا پاشی و بسته لباس محافظتی برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)

تاریخ نشر: Apr 16, 2019

تاريخ خاتمه: May 18, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/NCB –HC-GO-2019-12

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری پمپ داوا پاشی و بسته لباس محافظتی برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل  از ظهر به تاریخ ۱۸ می ۲۰۱۹ به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ ۵ می ۲۰۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل ازظهر در آدرس یاد شده تدویر می‌گردد.

تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ شش صد هزار افغانی اخذ می‌گردد.