دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی پروژه امور اعمار دیوار احاطه و امور ترمیماتی دیوار فنسی اطراف نمایشگاه واقع بادام باغ کابل

تاریخ نشر: Apr 15, 2019

تاريخ خاتمه: May 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/266/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه امور اعمار دیوار احاطه سمت شرق دیوار میکانیزه زراعتی به طول 160 متر و امور ترمیماتی دیوار فنسی اطراف نمایشگاه واقع بادام باغ کابل اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی  18 ثور سال 1398 ساعت 9:45  قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ، ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ(65,000) شصت پنج هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.