اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه پخته کاری کانال آخندزاده محمد عمر

تاریخ نشر: Apr 14, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 21, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه پخته کاری کانال آخندزاده محمد عمر واقع ولسوالی ولایت نیمروز را به شرکت ساختمانی وسرکسازی رائید حقمل دارنده جواز نمبر (52106) به قیمت مجموعی 1,544,805.00- افغانی (یک میلیون و پنج صد وچهل و چهار هزار و هشت صد و پنج  افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.