داوطلبی تدارک دو دوز واکسین بروسلوز نوع Rev-1 و بروسلوز نوع S-19

تاریخ نشر: Apr 13, 2019

تاريخ خاتمه: May 13, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G181/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک دو دوز واکسین بروسلوز نوع Rev-1 و بروسلوز نوع S-19 ضرورت ریاست صحت حیوانی تحت داوطلبی باز داخلی تحت شماره تشخیصیه) MAIL/PD/NCB/G181/98) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰بجه قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر ‌مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ سه صد هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ  و مراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af  داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و مجانی ازآمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بدست آورند.