دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی تطبیق پروژه 20 فارم تجارتی ماهی پروری در ولایت بغلان

تاریخ نشر: Apr 13, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-77

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تطبیق پروژه 20 فارم تجارتی ماهی پروری در ولایت بغلان ضرورت  پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل  از ظهر به  تاریخ 2 جون 2019 به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ 18 می 2019 ساعت 10:00 قبل ازظهر در آدرس یاد شده تدویر میگردد.

تضمین آفر به صورت اظهار نامه تضمین آفر (Bid-Securing Declaration)  مطابق شرطنامه اخذ میگردد.