دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی تدارک 8 قلم خوراکه حیوانی و نایتروجن مایع

تاریخ نشر: Apr 11, 2019

تاريخ خاتمه: May 12, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G228/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 8 قلم خوراکه حیوانی و نایتروجن مایع ضرورت ریاست خدمات مالداری وصحت حیوانی تحت داوطلبی باز داخلی  تحت شماره MAIL/PD/NCB/G228/98)) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روزیکشنبه مورخ 22/02/1398 ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر ‌مبلغ ( 250,000) دوصدوپنجاه هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) میباشد.

آدرس جلسه آفرگشایی: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی  www.npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، میتوانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و مجانی ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بدست آورند.