اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد، پروژه استخدام موترهای کرایی نوع بابری مازدا، هینو و کوماز

تاریخ نشر: Mar 13, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 20, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا پروژه استخدام موترهای کرایی نوع بابری مازدا، هینو و کوماز برای زون مرکز، شمال، شمال شرق، غرب، جنوب غرب و شرق ضرورت  پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/NCB-4619/IOC  که به شش حصه (لات) تقسیم شده بود به شرکت‌های ترانسپورتی قرار شرح ذیل اعطا نماید

  1. حصه(لات) های اول (۱)، دوم (۲) و ششم (۶) به قیمت مجموعی مبلغ ۱۲،۹۴۳،۰۰۰ دوازده میلیون نه صد و چهل و سه هزار افغانی به شرکت بین المللی ترانسپورتی غریب آباد
  2. حصه(لات) های سوم (۳) و پنجم (۵) به قیمت مجموعی مبلغ ۶،۲۰۱،۰۰۰ شش میلیون دوصد و یک هزار افغانی به شرکت ترانسپورتی بهار رحمت
  3. حصه(لات) چهارم (۴) به قیمت مجموعی مبلغ ۱،۶۱۱،۰۰۰ یک میلیون شش صد و یازده هزار افغانی به شرکت لوژستیکی واحد نصیب

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت  روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

با احترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات