پروسه داوطلبی پروژه اعمار پایه‌های کانکریتی در ولایات کابل، پروان و لوگر

تاریخ نشر: Mar 13, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 09, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/ARTF/NHLP/NCB-HC-CW-2018-117

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار پایه‌های کانکریتی در ولایات کابل، پروان و لوگر اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش‌دسک و یا در سی‌دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی   www.npa.gov.af بدست آورده،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات بانک جهانی طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۲۴ حمل  ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۵ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اتاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین‌خط بانکی مبلغ سه صدو بیست هزار (۳۲۰٬۰۰۰)افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به تاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات برگزار می‌گردد.