داوطلبی پروژه اعمار شبکه آبیاری الماس‌الدین

تاریخ نشر: Mar 11, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 31, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN15/29062018/NCB

برنامه زراعت ومالداری به اشتراک مردم clap وزارت زراعت، آبیاری  و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار شبکه آبیاری الماس‌الدین واقع قریه الماس‌الدین مرکز ولایت پروان، مطابق به مشخصات ارایه شده  در شرطنامه  اشتراک نموده، شرط‌نامه مربوطه را در فلش دسک بطوررایگان از آمریت تدارکات پروژه clap و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و همچنان معلومات متذکره را از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات برنامه زراعت ومالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده  و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (۱۰۰،۰۰۰) یکصد هزار افغانی می‌باشد.