اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تهیه و تدارک خدمات انترنت ضرورت پروژه NHLP

تاریخ نشر: Mar 11, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 17, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک خدمات انترنت ضرورت پروژه NHLP این وزارت تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/NCB-4620/IOC را به شرکت محترم آسیا برج تلی‌کام دارای جواز نمبر ۴۱۷۵۴ به قیمت مجموعی مبلغ ۵،۴۰۵،۰۰۰ (پنج میلیون و چهار صد و پنج هزار) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات