دعوت به داوطلبی، پروسه داوطلبی تدارک ۶۶۰ متر کیبل به سایز ۵۰*۴ مورد ضرورت ریاست اداری

تاریخ نشر: Mar 10, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 01, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/G234/98 :

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی تدارک ۶۶۰ متر کیبل به سایز ۵۰*۴ مورد ضرورت ریاست اداری تحت نمبر تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G234/98  اشتراک نموده، و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۲/۱/۱۳۹۸ ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت طبق ماده هفده  قانون تدارکات عامه می‌باشد.

آدرس جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی ، منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

یادداشت: داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه را در سی‌دی یا فلش‌دیسک ازآمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.