اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تدارک هفت قلم فلترباب و روغنیات مورد ضرورت پروژه کمربند سبز کابل

تاریخ نشر: Mar 09, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 16, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک هفت قلم فلترباب و روغنیات مورد ضرورت پروژه کمربند سبز کابل، وزارت زراعت تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/G210/98 را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی کویک‌ وی به قیمت مجموعی مبلغ شش صدو هشت هزار و شانزده   (۶۰۸۰۱۶) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی، که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.