اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، قرارداد اعمار شبکه آبیاری حاجی‌ها واقع قریه حاجی‌ها ولسوالی بگرام ولایت پروان

تاریخ نشر: Mar 09, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 16, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین‌وسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا قرارداد اعمار شبکه آبیاری حاجی‌ها واقع قریه حاجی‌ها ولسوالی بگرام ولایت پروان را با شرکت محترم ساختمانی آزاد افغان  دارای جواز نمبر (D-02-872) آدرس- شهرک طلایی کارته‌نو کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ یک‌میلیون هفت صدو شصدو دو هزار و پنج صدو بیست و یک اعشاریه چهل و شش (۱٬۷۶۲٬۵۲۱.۴۶) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی، که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل، طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.