پروسه داوطلبی پروژه پخته‌کاری کانال ورغاب قریه ورغاب (آشکو) ولسوالی ورسج ولایت تخار

تاریخ نشر: Mar 09, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 25, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/160/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه پخته‌کاری کانال ورغاب قریه ورغاب (آشکو) ولسوالی ورسج ولایت تخار اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش‌دسک بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست آورید.

آفرهای خود را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی  ۵ حمل سال ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۵ قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات، ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین‌خط بانکی مبلغ سی هزار (۳۰٫۰۰۰.۰۰) افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی به تاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات  برگزار می‌گردد.