پروسه داوطلبی پروژه سیفون و پاک‌کاری کانال جوی‌نو واقع قریه دند غوری ولسوالی مرکز ولایت بغلان

تاریخ نشر: Mar 09, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 24, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/212/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه سیفون و پاک‌کاری کانال جوی‌نو واقع قریه دند غوری ولسوالی مرکز ولایت بغلان اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش‌دسک بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی یا هم از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af بدست آورید.

آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی  ۴ حمل سال ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۵ قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات ، ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ یکصدو هشتاد هزار (۱۸۰٫۰۰۰.۰۰) افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به تاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات  برگزار می‌گردد.